A sideway “strappado” suspension.

See also: Ushirode shibari, Yoko zuri.