Japanese: 先輩

A senior seito.

See also: Biginaa, Shirouto, Nawa Yaru Hito, Seito, Kohai, Senpai, Menkyo, Deshi.