Japanese: 後輩

A junior seito.

See also: Biginaa, Shirouto, Nawa Yaru Hito, Seito, Kohai, Senpai, Menkyo, Deshi.